Để đảm bảo các giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh. Khi đăng ký thành viên của Sàn giao dịch nông sản Khánh Hòa vui lòng cung cấp các thông tin như: tên, email, số điện thoại, ngày sinh,…. Các thông tin này sẽ được thẩm định và lưu trữ trong hệ thống.

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website được Sàn giao dịch nông sản Khánh Hòa cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và không cung cấp cho bên thứ ba. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị Website thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.